Nieuwsbrief maart/april 2016

Nieuwsbrief Museum de Hofnar en Museum de Pelgrim
Maart/april 2016

Het bestuur van SORCU (de stichting waaronder de Hofnar en de Pelgrim ressorteren) heeft zich de laatste jaren onder meer beziggehouden met de vraag hoe de continuïteit van de beide musea kan worden gegarandeerd. Daarvoor waren meerdere redenen aanwezig. Beide musea zijn (te) kleinschalig, geheel afhankelijk van vrijwilligers en beschikken over een niet specifiek opgeleide conservator, voor wie de jaren geleidelijk aan ook beginnen te tellen. Ook de beschikbare ruimte is klein en de  mogelijkheden tot uitbreiding en expositiewisselingen erg beperkt.

Door het vertrek van de conservator van Museum het Palthe huis, zag het stichtingsbestuur van dat museum zich voor dezelfde vraag gesteld. Uiteindelijk is daar besloten niet te fuseren met musea in de regio, maar zelfstandig te blijven. Recent is er een nieuwe conservator (directeur-bestuurder) benoemd, die per  1 juli 2016 aan de slag gaat.

Voor het bestuur van SORCU was de ontwikkeling bij Museum het Palthe-huis aanleiding mee te gaan in een onderzoek naar de mogelijkheid van bestuurlijk samengaan op Oldenzaalse schaal. Zoals de plannen er nu uitzien wordt dat op of rond 1 juli 2016 geëffectueerd. Er ontstaat dan een nieuwe stichting met de naam ”Stichting Oldenzaalse Musea”.

Onder deze stichting vallen dan drie musea – Museum het Palthe huis, Museum de Hofnar en Museum de Pelgrim. De directeur-bestuurder van deze stichting wordt per deze datum eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van deze drie musea, ook wat betreft het beleid (exposities, personeel, financiën, huisvesting etc.) Wat nu nog bestuur is, wordt in de nieuwe constellatie een Raad van Toezicht.

Het is de bedoeling dat de voorzitter van SORCU toetreedt tot de Raad van Toezicht.

Met de hiervoor geschetste ontwikkeling verwachten wij dat de toekomst van de Hofnar en de Pelgrim voor Oldenzaal is veiliggesteld. Het is nu aan de (nieuwe) directeur-bestuurder om, samen met gemeente, vrijwilligers en andere belanghebbenden,  de Oldenzaalse musea toekomstbestendig te maken.

De vraag of er iets gaat veranderen, kan nu niet worden beantwoord. Voorlopig blijft alles bij het oude. De stichting SORCU zal op of rond 1 juli 2016 ophouden te bestaan. De stichting Vrienden van de Hofnar en de Pelgrim blijft wel bestaan. Ook aan de functie van de conservator van de Pelgrim verandert voorlopig niets. Wel zal zij onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder van de nieuwe stichting komen te vallen.

Namens het bestuur van de Stichting SORCU,
Theo Hampsink, voorzitter