Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief museum de Hofnar en de Pelgrim
Juni 2016

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het plan om de drie Oldenzaalse musea (de Hofnar, Palthemuseum en de Pelgrim) in bestuurlijke zin samen te voegen. Intussen is dat ook gebeurd: met ingang van 22 juni 2016 vallen deze musea onder de Stichting Oldenzaalse Musea. Gelijktijdig aan de onderbrenging van de musea de Hofnar en de Pelgrim is de stichting Ondersteuning Religieuze en Culturele Uitdrukkingsvormen (SORCU) ontbonden.

De directeur-bestuurder van de nieuwe Oldenzaalse Musea is per 1 juli 2016 Sandra Schipper. Zij volgt daarmee Ruud Olde Dubbelink, conservator van het Palthemuseum op.
Er is ook een Raad van Toezicht benoemd om toe te zien op een juiste wijze van werken van de nieuwe stichting met haar directeur-bestuurder. Vanuit de musea de Hofnar en de Pelgrim is Theo Hampsink voorgedragen als lid en inmiddels ook als zodanig benoemd.

Voorlopig zal er voor de musea de Hofnar en de Pelgrim niets veranderen. Mevrouw Schipper zal haar energie de eerste tijd vooral steken in de plannen die zijn ontwikkeld voor het Palthemuseum (andere inrichting, uitbouw e.d.)

Zoals al eerder gemeld blijft ook de Stichting Vrienden van De Pelgrim en de Hofnar gewoon bestaan. De jaarlijkse bijdragen van de vrienden blijft dan ook rechtstreeks en exclusief beschikbaar voor de beide musea.

Met mevrouw Schipper is afgesproken dat ze binnenkort komt kennismaken met de vrijwilligers van onze beide musea. Zij zal daartoe eerst een gesprek hebben met onze conservator, mevrouw Toos Achterweust.

Ik hoop u u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en mede namens het bestuur van de Stichting Sorcu dank ik u voor het in ons gestelde vertrouwen en wens ik u een hele fijne zomertijd toe.

Namens het bestuur van de Stichting SORCU,
Theo Hampsink, voorzitter